Πρόκειται για μία σύμπραξη συνεργασίας Erasmus+ KA2 στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία επικεντρώνεται στη συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ) ως σημαντικό πλεονέκτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προκειμένου να διασφαλίσουν τη μετάβασή τους στη βιομηχανία 5.0. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για να εξοπλίσει τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού στις ΜΜΕ με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, προκειμένου να διαχειριστούν τη μετάβαση του εργατικού δυναμικού τους στη Βιομηχανία 5.0.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) ως σημαντικό πλεονέκτημα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να διασφαλιστεί η μετάβαση των ΜΜΕ στη βιομηχανία 5.0.

Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον εφοδιασμό των διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες EI για τη διαχείριση της μετάβασης του εργατικού δυναμικού τους στη βιομηχανία 5.0.

Η ενίσχυση της ικανότητας των ΜΜΕ και των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να παρέχουν πιο συναφείς και προηγμένες προσεγγίσεις κατάρτισης και μάθησης.

Η παροχή ευκαιριών κατάρτισης με βάση την εργασία για τους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θέτει η 5η βιομηχανική επανάσταση.

Ομάδες-στόχοι

  • Στις άμεσες ομάδες-στόχους περιλαμβάνονται οι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού μικρών και μεσαίων οργανισμών, τα στελέχη, οι προϊστάμενοι τμημάτων κ.λπ. Ο ρόλος τους είναι θεμελιώδης για την εδραίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης στις ΜΜΕ στο πλαίσιο του οράματος της Βιομηχανίας 5.0.

Έμμεσα, το έργο θα στοχεύσει σε:

  • Υπαλλήλους οργανισμών. Χάρη στο έργο, θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται το άγχος και να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα, να επικοινωνούν αποτελεσματικά με συναδέλφους και πελάτες και να συμβάλλουν σε ένα ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον.

  • Παρόχους ΕΕΚ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Χάρη στο έργο, θα είναι στη συνέχεια σε θέση να κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θέτει η Βιομηχανία 5.0 και να αναπτύξουν προγράμματα ΕΕΚ που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ΜΜΕ κατά τη μετάβασή τους στη Βιομηχανία 5.0.

Αποτελέσματα

  • Ένα μοντέλο ικανοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης για διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνει μια σε βάθος έρευνα σχετικά με τις συναισθηματικές ικανότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για τη διασφάλιση της μετάβασης του εργατικού δυναμικού των ΜΜΕ στη βιομηχανία 5.0.

  • Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό κατάρτισης στην ΕΕΚ για τους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και πιλοτικές δραστηριότητες για τον έλεγχο της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου

  • Μία ψηφιακή πλατφόρμα

  • Ένα ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι

  • Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Συνεργάτες