Η χειμαρρώδης άνοδος της συναισθηματικής νοημοσύνης στο HR: καθοδηγώντας το μέλλον της εργασίας

Στο ταχέως εξελισσόμενο τοπίο του επιχειρηματικού κόσμου, η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) έχει αναδειχθεί από περιφερειακή δύναμη σε κεντρικό πυλώνα του στρατηγικού πλαισίου των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (HR). Το έργο REVIVE 5.0 αποτελεί απόδειξη αυτής της μετατόπισης, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της ΣΝ στην πλοήγηση στην πολύπλοκη μετάβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη Βιομηχανία 5.0. Το παρόν άρθρο εμβαθύνει στην αυξανόμενη σημασία της ΣΝ στο HR, παρακολουθώντας την άνοδό της τα τελευταία χρόνια και εξετάζοντας τον κομβικό της ρόλο στο σημερινό και μελλοντικό εταιρικό πεδίο.

Ιστορικά, ο επιχειρηματικός προσδιόρισε επαίνεσε τις τεχνικές δεξιότητες και το IQ ως τους πρωταρχικούς παράγοντες της επιτυχίας. Ωστόσο, το κλίμα έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Το θεμελιώδες έργο του Daniel Goleman στη δεκαετία του 1990 εκτόξευσε τη ΣΝ στο προσκήνιο της ηγεσίας και της οργανωσιακής συμπεριφοράς (Goleman, 1995). Οι πέντε βασικές συνιστώσες της ΣΝ – αυτογνωσία, αυτορρύθμιση, κίνητρα, ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες – άρχισαν να θεωρούνται όχι μόνο ως θεμιτά χαρακτηριστικά, αλλά ως θεμελιώδεις κινητήριες δυνάμεις της αποτελεσματικής ηγεσίας και διαχείρισης.

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για τη συνεργασία και την καινοτομία. Οι σημερινοί χώροι εργασίας είναι χωνευτήρια ποικιλομορφίας, με διαλειτουργικές ομάδες που συνεργάζονται σε πολύπλοκα έργα. Μια μελέτη του Duhigg (2016) υπογράμμισε πώς η ΣΝ είναι κρίσιμη για την προώθηση ενός περιβάλλοντος όπου οι διαφορετικές σκέψεις και ιδέες γίνονται σεβαστές και αξιοποιούνται, οδηγώντας σε καινοτόμες λύσεις.

Αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα όταν πρόκειται για τη διατήρηση και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Ο σύγχρονος εργαζόμενος αναζητά κάτι περισσότερο από μια απλή επιταγή μισθού. Ένας χώρος εργασίας που προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη, αναγνώριση και ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης είναι πιο πιθανό να διατηρήσει το ταλέντο του. Σύμφωνα με μια έκθεση της Society for Human Resource Management (2016), οι επαγγελματίες του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού που είναι έμπειροι στη ΣΝ είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να κατανοήσουν και να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες, ενισχύοντας την ικανοποίηση και την αφοσίωση των εργαζομένων.

Μια άλλη σημαντική πτυχή στον εργασιακό χώρο, η οποία δεν πρέπει να παραβλέπεται, είναι η επίλυση και η διαχείριση των συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις, εάν δεν διαχειριστούν σωστά, μπορούν να διαταράξουν τον εργασιακό χώρο. Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση στη ΣΝ μπορούν να πλοηγηθούν σε αυτά τα αχαρτογράφητα νερά, εξασφαλίζοντας ότι οι συγκρούσεις επιλύονται με τρόπο που ενισχύει και όχι αποδυναμώνει τη δυναμική της ομάδας (Mayer & Salovey, 1997).

Καθώς οι βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, προετοιμάζονται για την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση, η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά. Οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή ΣΝ είναι πιο προσαρμοστικοί και μπορούν να οδηγήσουν το εργατικό δυναμικό μέσα από αυτές τις αλλαγές με ενσυναίσθηση και σαφήνεια (HBR, 2017).

Το έργο REVIVE 5.0: Μια ματιά στο μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού

Το έργο REVIVE 5.0 ενσαρκώνει την αναγνώριση της σημασίας της ΣΝ στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού σε ΜΜΕ, το έργο υπογραμμίζει την αναγκαιότητα του εξοπλισμού των επαγγελματιών του ανθρώπινου δυναμικού με τις ικανότητες ΣΝ που απαιτούνται για να κατευθύνουν τους οργανισμούς τους μέσα στο αβέβαιο πλαίσιο της Βιομηχανίας 5.0.

Παρά την αναγνωρισμένη σημασία της ΣΝ, παραμένει ένα κενό στη συστηματική ανάπτυξη και ενσωμάτωσή της στις πρακτικές HR. Προγράμματα όπως το REVIVE 5.0 έχουν καθοριστική σημασία για τη γεφύρωση αυτού του κενού, προσφέροντας δομημένα μοντέλα κατάρτισης για τη συστηματική ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ΣΝ. 

Τέλος, το έργο REVIVE 5.0 αναγνωρίζει τη δυνατότητα των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να λειτουργήσουν ως μοχλοί αλλαγής στην προώθηση της σημασίας της ΣΝ στο εργατικό δυναμικό. Με την ενσωμάτωση της ΣΝ στο πρόγραμμα σπουδών τους, τα ιδρύματα ΕΕΚ μπορούν να προετοιμάσουν καλύτερα τους μελλοντικούς εργαζόμενους για επιτυχία σε μια συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας όπου η ΣΝ αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία.

Αναφορές:

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence.

Duhigg, C. (2016). What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. The New York Times Magazine.

Society for Human Resource Management. (2016). Employee Job Satisfaction and Engagement Report.

Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications.

Harvard Business Review. (2017). The New Science of Team Chemistry.