Το έργο REVIVE 5.0 επικεντρώνεται στη διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) ως σημαντικού πλεονεκτήματος για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση των ΜΜΕ στη βιομηχανία 5.0. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος ΕΕΚ για να εξοπλίσει τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού σε ΜΜΕ με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες ΣΝ για να διαχειριστούν τη μετάβαση του εργατικού δυναμικού τους στη Βιομηχανία 5.0.

Ο ρόλος των ΜΜΕ στην οικονομική ανάπτυξη αναγνωρίζεται παγκοσμίως, και αναπτύσσονται στρατηγικές για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης ευημερίας, ιδίως με το όραμα της βιομηχανίας 5.0. Η μετάβαση σε αυτή τη νέα βιομηχανία απαιτεί αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας, με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού να έχει καθοριστική σημασία για την επανεξέταση των επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών. Το παρόν έργο αποσκοπεί στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ) μπορεί να βοηθήσει αυτή τη μετάβαση και προτείνει ένα μοντέλο κατάρτισης ΕΕΚ για τους διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ΣΝ. Στο έργο συμμετέχουν έξι οργανισμοί από 6 ευρωπαϊκές χώρες που συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός προγράμματος ΕΕΚ με προσανατολισμό προς το μέλλον για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των HR managers και την ενίσχυση των δεξιοτήτων ΣΝ των υπαλλήλων τους σύμφωνα με τη βιομηχανία 5.0.

Ενισχύει την ικανότητα των ΜΜΕ και των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να παρέχουν πιο συναφείς και προηγμένες προσεγγίσεις κατάρτισης και μάθησης.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων βημάτων:

 • Διερευνώντας τον αντίκτυπο της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κατά τη μετάβαση των ΜΜΕ στη βιομηχανία 5.0. Η ΣΝ είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας υγιούς εργασιακής κουλτούρας, την προώθηση της συνεργασίας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ωφελεί επίσης την ψυχική υγεία των εργαζομένων, παρέχοντας εργαλεία και υποστήριξη για τη διαχείριση του άγχους και των προκλήσεων. Επιπλέον, η ΣΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενθάρρυνση καινοτόμων ιδεών, δίνοντας στις ΜΜΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη βιομηχανία 5.0. Η εστίαση στους εργαζόμενους και η προώθηση μιας πολιτισμικής νοοτροπίας δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών είναι το κλειδί για την επιτυχία των ΜΜΕ.
 • Αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού σε ΜΜΕ σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες EI για τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού τους κατά τη μετάβαση στη βιομηχανία 5.0. Το πρόγραμμα θα καλύπτει θέματα όπως η συναισθηματική επίγνωση, η αυτορρύθμιση, η παρακίνηση, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες και θα παρέχει πρακτικές στρατηγικές για την αναγνώριση και την ανταπόκριση στα συναισθήματα των άλλων και τη διαχείριση των σχέσεων.
 • Παρέχοντας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ευκαιρίες μάθησης με βάση την εργασία για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών της 5ης βιομηχανικής επανάστασης, την ανάπτυξη βιώσιμων και ανθρωποκεντρικών πρακτικών και την προετοιμασία για το μέλλον. Επικεντρώνεται επίσης στην εκμάθηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και στην προώθηση της ηθικής και υπεύθυνης χρήσης τους προς όφελος των ενδιαφερομένων μερών.

Κύρια αποτελέσματα

 • Ένα μοντέλο ικανοτήτων ΣΝ για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: Έρευνα σχετικά με τις συναισθηματικές ικανότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για τη διασφάλιση της μετάβασης του εργατικού δυναμικού των ΜΜΕ στη βιομηχανία 5.0.

 • Καινοτόμα προγράμματα και υλικό κατάρτισης στην ΕΕΚ για τους ΔΑΔ και πιλοτικές δραστηριότητες.

 • Μία ψηφιακή πλατφόρμα

 • ΄Ενα ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι

Αντίκτυπος

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιομηχανία 5.0 και την ανάγκη για τις ΜΜΕ να αρχίσουν τη μετάβαση προς αυτό το νέο μοντέλο.

 • Βελτίωση των ικανοτήτων ΣΝ των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς τη βιομηχανία 5.0

 • Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των δεξιοτήτων ΣΝ των ΔΑΔ

 • Εμπλοκή φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη προετοιμασίας των ΜΜΕ για τη μετάβαση στη βιομηχανία 5.0

 • Ενθάρρυνση των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να αναβαθμίσουν τα προγράμματα σπουδών τους ώστε να συμπεριλάβουν στοιχεία της ΣΝ για την καλύτερη προετοιμασία του μελλοντικού εργατικού δυναμικού για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει η βιομηχανία 5.0