Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının, gelecekteki işgücünü Endüstri 5.0’ın getirdiği zorluklara ve fırsatlara daha iyi hazırlamak için DZ unsurlarını içerecek şekilde eğitim müfredatlarını geliştirmeye teşvik edilmesi.

Innovation Hive, Yunanistan’da bulunan, araştırma ve inovasyon alanlarında uzmanlaşmış, kar amacı gütmeyen özel bir kuruluştur. Faaliyetlerimiz Avrupa toplumlarının ekonomik ve sosyal uyumunu geliştirmeyi amaçlarken, hedefimiz yeni inovasyon zorluklarına çözümler bulmak, büyümeyi, sürdürülebilirliği sağlamak ve toplum üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmaktır. Kuruluşun bu hedeflere ulaşmak için benimsediği felsefe, birlikte yaratma metodolojilerine ve dörtlü sarmal yaklaşımına dayanmaktadır. Sanayi, bilim ve toplumdan paydaşların katılımı, bilgi, beceri, araç, değer ve motivasyonun bir kombinasyonunu geliştirmek için işletmeler, akademi ve sivil aktörler arasında bağlantılar oluşturmayı amaçlamaktadır. Nihai hedef, yerel toplumlarda fark yaratmak ve sosyal inovasyon kavramlarının ilkelerini en üst düzeyde başarmaktır.

STANDO LTD (STANDOUTEDU) Kıbrıs merkezli, araştırma ve yenilikçiliğin ilerlemesine adanmış bir araştırma ve eğitim kuruluşudur. Aynı zamanda Kıbrıs İnsan Kaynakları Geliştirme Kurumu tarafından akredite edilmiş onaylı bir Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkeziyiz. Kuruluşumuzun gücü öncelikle yüksek nitelikli ekibimizde ve geniş uluslararası ortaklar ağında yatmaktadır. Dinamik ve deneyimli akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve uygulayıcılarımız, büyük ölçekli ortak finansmanlı projeleri hayata geçirmekte ve Kıbrıs’tan ve dünyanın dört bir yanından kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. İnsanların gelişimini ve toplumların uyumunu kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmayı amaçlayan ulusal ve uluslararası projelerin planlanması ve uygulanmasına aktif olarak katılıyoruz.

DEMOSTENE Centro Studi, 2014 yılında doğan ve eğitim, hareketlilik ve uluslararası işbirliği alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum, araştırma merkezi ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşun temel amacı, gençlerin ve yetişkinlerin güçlendirilmesi yoluyla toplumu iyileştirmek ve demokrasi ve insan hakları ilkelerine göre toplulukları birleştirmektir. Kuruluşun amaçları şunlardır:

  • Temel bir insan hakkı ve kişisel gelişim için bir araç olarak hareketlilik hakkının teşvik edilmesi;
  • Özellikle sosyal marjinalleşme yaşayan veya yaşama riski olan vatandaşlar arasında aktif vatandaşlığın teşvik edilmesi;
  • Eğitim ve öğretimin uluslararası boyutunun geliştirilmesi ve gençlerin temel yeterlilik ve beceri düzeylerinin iyileştirilmesi;
  • Yasallık ve insan hakları kültürünün ve ekonomisinin teşvik edilmesi;
  • Dezavantajlı grupların (göçmenler vb.) güçlendirilmesinin teşvik edilmesi
  • Sürdürülebilir ve benmerkezci kalkınmanın aracı olarak uluslararası işbirliği ve sürdürülebilir ve dayanışmaya dayalı sosyal ve insani ilişkilerin geliştirilmesi;
  • Sosyal eylemler için bir araç olarak yerel ve uluslararası gönüllülüğün teşvik edilmesi ve Barış ve Adalet gibi değerlerin desteklenmesi yoluyla daha eşit ve birleşik bir toplum inşa edilmesi.

Nefinia, AB Entegrasyonu ve bölgesel rekabetçiliğe yönelik aşağıdan yukarıya Kurumsal Yapılanma çabalarının en iyi örneği olarak hizmet etmeyi, kilit bir rol oynamayı, AB tarafından finanse edilen ağlara ve projelere katılım yoluyla AB Yönetmeliklerinin ve Direktiflerinin bölgeler arası düzeyde uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. AB proje tavsiyelerinin Ulusal ve Bölgesel politikalara yaygınlaştırılması nihai hedefidir. Nefinia’nın çalışanları uzak, marjinal ve erişimi zor bölgelerde yerel kalkınma faaliyetlerini uygulama konusunda deneyimlidir.

Nefinia’nın misyonu, insan kaynaklarını karar alma süreçlerine katılmaya, girişimciliğe ve yerel kalkınma kaygılarını paylaşmaya teşvik etmek, uluslararası işbirliğini sürdürmek için üyeleri ve ortakları arasında deneyim paylaşımını desteklemek ve teşvik etmek, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan faydalı girişimler yoluyla tüm alanların daha dengeli bir şekilde bütünleşmesine katkıda bulunmak, Küresel düşünmek ve yerel hareket etmek, Kamu ve Özel sektörde sorumlu pozisyonlara aktif bir yaklaşım sergilemek için dışlanan veya “kolaylaştırılmayan” nüfus kesimleri için istihdam fırsatlarını artırmak, yetenekleri, yenilikçiliği ve iş geliştirmeyi çekmek, daha az tercih edilenleri ve erişilebilirliği korumaktır.

ASES, başta sağlık ve eğitim olmak üzere birçok araştırma ve geliştirme alanında hizmet vermek, gelecek yüzyılın trendlerine katkıda bulunmak ve bu alanda adından söz ettirmek amacı ile kurulmuş bir araştırma şirketidir. ASES, uzman kadrosu ile ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme yapılarında yer almaktadır. Uzman kadrosunun yıllar içinde biriktirdiği zengin uzmanlık, başta eğitim ve sağlık olmak üzere çok çeşitli güncel konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek için sosyal inovasyonu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İçerik ve inovasyon geliştirmek amacıyla önümüzdeki yılların en güncel konularında da kendini marka haline getirmeye devam edecektir. Bir Eğitim ve Sağlık Ar-Ge kuruluşu olan ASES, gelecek yüzyılda gezegenin temel sorunlarına üretilecek sürdürülebilir çözümlere en önemli katkıyı yapan merkez olma hedefiyle kurulmuştur. ASES, birçok özel ve kamu paydaşının katılımıyla, devlet kurumları, yerel yönetim kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari kuruluşlar ve eğitim kurumlarını içeren geniş bir ağı temsil etmektedir.