Η Sc’opara είναι ένας συνεταιρισμός γενικών δραστηριοτήτων, που ειδικεύεται στην προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων, υποστηρίζοντας ανθρώπους που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες και επιτρέποντας μια δοκιμή πλήρους κλίμακας της δραστηριότητας εξασφαλίζοντας υψηλό ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων.

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερόμενων φορέων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

Η STANDO LTD (STANDOUTEDU) είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Είμαστε, παράλληλα, εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστευμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Η δύναμη της επιχείρησής μας έγκειται κυρίως στην ομάδα μας με υψηλά προσόντα και στο εκτεταμένο δίκτυο διεθνών συνεργατών της. Οι δυναμικοί και έμπειροι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες μας δεσμεύονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μεγάλης κλίμακας και συνεργάζονται με οργανισμούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο. Συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών έργων, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη των ανθρώπων και τη συνοχή των κοινωνιών.

Το DEMOSTENE Centro Studi είναι ένα μη κυβερνητικό, ερευνητικό κέντρο και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που γεννήθηκε το 2014 και ασχολείται με την εκπαίδευση, την κινητικότητα και τη διεθνή συνεργασία. Κύριος στόχος του οργανισμού είναι η βελτίωση της κοινωνίας μέσω της ενδυνάμωσης των νέων, των ενηλίκων και της εδραίωσης των κοινοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχοι του οργανισμού είναι:

  • Η προώθηση του δικαιώματος στην κινητικότητα ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος και ως εργαλείου για την προσωπική ανάπτυξη,
  • Η προαγωγή της ενεργού πολιτειότητας, ιδίως μεταξύ των πολιτών που βιώνουν ή κινδυνεύουν να βιώσουν κοινωνική περιθωριοποίηση,
  • Η ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων,
  • Η προώθηση της κουλτούρας και της οικονομίας της νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
  • Η προώθηση της ενδυνάμωσης μειονεκτικών ομάδων (όπως οι μετανάστες κ.λπ.)
  • Η διεθνής συνεργασία ως μέσο για τη βιώσιμη και εγωκεντρική ανάπτυξη και για την ανάπτυξη κοινωνικών και ανθρώπινων σχέσεων που είναι βιώσιμες και βασίζονται στην αλληλεγγύη,
  • Η προώθηση του τοπικού και διεθνούς εθελοντισμού ως εργαλείο για κοινωνικές δράσεις και την οικοδόμηση μιας πιο ισότιμης και ενωμένης κοινωνίας μέσω της προώθησης αξιών όπως η Ειρήνη και η Δικαιοσύνη,

Η Nefinia στοχεύει να αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα της προσπάθειας οικοδόμησης θεσμών από τη βάση προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ΕΕ και της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο, συμβάλλοντας στην εφαρμογή των κανονισμών και των οδηγιών της ΕΕ μέσω της συμμετοχής της σε δίκτυα και έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Απώτερος στόχος της είναι η ενσωμάτωση των συστάσεων των έργων της ΕΕ στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές.

Τα μέλη του προσωπικού της Nefinia έχουν εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών δράσεων σε απομακρυσμένες, περιθωριοποιημένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές.

Αποστολή της Nefinia είναι να ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναμικό να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, στην επιχειρηματικότητα και στην ανταλλαγή τοπικών αναπτυξιακών ανησυχιών, να υποστηρίζει και να προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών της και των εταίρων της για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, να συμβάλλει στην ολοκλήρωση του συνόλου των περιοχών με έναν πιο ισορροπημένο τρόπο μέσω οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικά επωφελών πρωτοβουλιών, να σκέφτεται σφαιρικά και να ενεργεί τοπικά, να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης για τμήματα του πληθυσμού που αποκλείονται ή “δεν διευκολύνονται” να προσεγγίσουν ενεργά υπεύθυνες θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, να προσελκύει ταλέντα, την καινοτομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη, να προστατεύει τους λιγότερο ευνοημένους και την προσβασιμότητα.

Η ASES είναι μια εταιρεία έρευνας που ιδρύθηκε με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε πολλούς τομείς έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως στην υγεία και την εκπαίδευση, συμβάλλοντας στις τάσεις του επόμενου αιώνα και δημιουργώντας ένα όνομα στον τομέα αυτό. Η ASES λαμβάνει μέρος σε εθνικές και διεθνείς δομές έρευνας και ανάπτυξης με το εξειδικευμένο προσωπικό της. Η πλούσια τεχνογνωσία που έχει συσσωρεύσει με την πάροδο των ετών το εξειδικευμένο προσωπικό της αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κοινωνικής καινοτομίας για την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης σε μια ευρεία ποικιλία από τρέχοντα θέματα κυρίως της εκπαίδευσης και της υγείας. Θα συνεχίσει να κάνει σήμα κατατεθέν για τον εαυτό της στα πιο επίκαιρα θέματα των επόμενων ετών προκειμένου να αναπτύξει περιεχόμενο και καινοτομία. Η ASES ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας ιδρύθηκε με στόχο να είναι το κέντρο που θα συμβάλει τα μέγιστα στις βιώσιμες λύσεις που θα παραχθούν τον επόμενο αιώνα στα θεμελιώδη προβλήματα του πλανήτη. Η ASES αντιπροσωπεύει ένα ευρύ δίκτυο που περιλαμβάνει κυβερνητικά ιδρύματα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τη συμμετοχή πολλών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.